Общи условия

Общи условия

Моля, прочетете внимателно тези общи условия, преди да използвате уебсайта https://zdravochnik.bg, тъй като те засягат Вашите права и задължения.

Настоящите общи условия уреждат правилата за ползването на интернет сайта за медицинска информация и мнения zdravochnik.bg и потребителите, ползващи сайта.

Материалите на този сайт са под закрилата на законодателството, уреждащо интелектуалната собственост. Всяка непозволена употреба на: наименованието на сайта  Zdravochnik.bg негова търговска марка  като словен и/или фигуративен елемент, авторско право върху текстове, изображения или дизайн на сайта, бизнес модели, имплементирани в сорс кода или други обекти на интелектуална собственост представляват закононарушение, за което ще бъдат сезирани съответните компетентни органи.

С кликането върху линка https://zdravochnik.bg/za-nas/ и регистрацията като потребител и с имейл-поканата, която ще получите на електронната си поща Вие приемате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Общи условия. Активирането (кликването върху препратката) указва на системата, че потребителят е съгласен с условията на системата на Zdravochnik.bg и вече може да влезе посредством потребителско име и парола.

 Ако Вие,  като потребител, не сте съгласен да бъдете обвързан с  настоящите  общи условия, моля преустановете използването на сайта Zdravochnik.bg.

  Zdravochnik.bg Ви информира по достъпен начин как да използвате сайта и Ви дава правото  да направите своя адекватен съзнателен избор дали да подпишете настоящето споразумение, или не.

І. Опрделения.

В настоящите общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

1. Zdravochnik.bg е авторски разработена система за здравна информация, събиране на всички лекари в страната на едно място, отзиви, ревюта по отношение на работата и медицинските услуги, предлагани от лекари и медицински заведения и автоматично запазване на час. Целта е да се улесни намирането на подходящ медицински специалист, да се създаде обективна информация за качеството на работата на даден лекар или болнично заведение, за да се създаде обратна връзка и информираност на обществеността относно дадени здравни услуги и тяхната адекватност.
Лични данни на медицински специалисти биват използвани в съответствие с чл. 6, пар. 1 на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), а именно“ д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес…“.

2. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които осъществяват достъп до сайта Zdravochnik.bg през web браузър. Същите са представителите на информационното общество, съгласно действащото българско законодателство. За краткост в настоящите общи условия същите ще се наричат „Потребители“ или „Потребителите“.  

3. Определението “потребител”, използвано в сайта Zdravochnik.bg, включва всички видове ползване на настоящия сайт, както от лица, които желаят да публикуват информация за дадена медицинска практика,  лица които искат да публикуват информация за собствената си медицинска практика, така и от правните субекти, търсещи обща информация за предлаганите в страната медицински услуги поради субективен интерес, заболяване или професионални мотиви.

4. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

5. IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

6. „Електронна препратка“ или само „препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

7. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, гражданското законодателство, настоящите общи условия и/ или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно законите за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, използване на голям брой материали от сайта, по начин по който може да се предположи, че използването на същите не е с учебна цел и извън целите на сайта от даден потребител с търговска цел и/или друга цел и което ползване включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието им към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипи или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

8. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

9. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

10. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

11. „Паролата“ представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския и профила на регистрираните потребители в сайта.

12. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

13. „Материал“ представлява всеки обект на авторското право, както и всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, фотография, художествен дизайн, база данни и сорс код, представляващи част от сайта Zdravochnik.bg, която може да бъде възпроизвеждана и да  бъде предлагана по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица.

14. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на Zdravochnik.bg.

15. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІІ. Регистрация на потребител. Съгласие с общите условия. Сключване на договор за услуга.

17.Регистрирането/вписването като потребител в сайта Zdravochnik.bg се осъществява посредством:

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта Zdravochnik.bg. Потребители могат да бъдат както физически лица лекари или пациенти, така и болнични заведения – юридически лица.

18. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на информация и/или сключване на електронна сделка за информационна услуга. Той се счита за сключен и има задължителна обвързваща сила между всеки посетител/ потребител, извършил регистрация за участие в Потребители могат да бъдат както физически лица лекари или пациенти, така и болнични заведения – юридически лица.

.

19.С отварянето, разглеждането и/ или използването на Zdravochnik.bg всеки  потребител/посетител се счита, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия. Договорът за услуга може (но не е задължително) да бъде съхранен от страна на Zdravochnik.bg, в който случай представлява електронен документ.

20. С подписването на този договор потребителят се съгласява, че всеки текст, снимка, дизайн, изображение, рекламни банери, аудио или видео файл, бази данни и сорс код, които се намират на страниците на сайта, представляват обект на авторското право на Zdravochnik.bg. Поради това, авторското съдържание не може да бъде копирано, разпространявано, възпроизвеждано, взаимствано и променяно под други несъществено различни форми по какъвто и да е начин, без съгласието на Zdravochnik.bg и след заплащане на съответното авторско възнаграждение.

21. При доказани случаи на използване на авторски материали, представляващи интелектуална собственост на Zdravochnik.bg по начин, който може да се квалифицира като възпроизвеждането на същите с комерсиална цел;  в противовес с целите на сайта Zdravochnik.bg използване с търговска цел и/или друга цел, като това действие включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието на Zdravochnik.bg към други сайтове и източници, както и каквото и да е нарушение на правилата, уредени в настоящите Общи условия, то същият потребител/посетител дължи неустойка за неизпълнение на настоящите общи условия в размер на прихода на Zdravochnik.bg, предоставен от счетоводната документация на същия за периода на ползването на сайта от този потребител, като тази клауза не изключва и опцията за регресни авторскоправни претенции към същия потребител.

22. В случай на нарушение и неизпълнение на задълженията, вменени на потребителите с настоящите Общи условия и/или действащото българско  законодателство, Zdravochnik.bg има право, но не и задължение да развали настоящия договор чрез едностранно писмено уведомление, изпратено до електронната поща на потребителя, без да дава допълнителен срок за изпълнение.

23. Не е задължително лицата – пациенти, ползващи сайта Zdravochnik.bg да имат навършени 18 години, защото услугата, която получават е информационна.

24. Zdravochnik.bg се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнените заявления за регистрация. Разкриване на личните данни е възможно  в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

25. Zdravochnik.bg си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация за потребителите, необходима за тяхното идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия.

26. Всеки посетител на Zdravochnik.bg може да стане регистриран потребител, като заяви актуален, активен имейл адрес. По време на регистрацията ще се използва първата част от имейла (тази преди @) и се добавя като име (никнейм) на потребителя, това с което ще го разпознават останалите потребители. Веднага след като се впише и потвърди условията за ползване, Потребителят може да влезе в профила си и да го промени. Имейла с който е регистриран, не може да бъде променен. Имейлът няма да бъде предоставян на трети страни. Единственото нещо, за което ще бъде използван е за автентикация в системата и за получаването на важни съобщения, които го засягат: уведомление за регистрацията, превод на парични суми за реклама в сайта и други подобни. В случай, че вече има регистрация с този имейл, има форма за забравена парола, през която ще получи напътствия за промяна на паролата. Потребителят поема задължението да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица, като в случай на отдаването им на трето лице, носи пълната отговорност от действията на същото, които потребителя приема да се считат, като извършени от негово име и за негова сметка. Zdravochnik.bg  не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

III. Приложимост. Промяна.

27. Разпоредбите на Общите условия се прилагат за всички въпроси, възникнали при ползването на сайта, като същите могат да се допълват от Zdravochnik.bg при констатирана необходимост, като на базата на същите се създават правила за ползване на определени секции от сайта. Тези нови правила се прилагат към общите условия субсидиарно.

28. С оглед периодичното допълване и модификациите на общите условия на Zdravochnik.bg, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с променящото се здравно законодателство, което рефлектира върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Zdravochnik.bg, без да има задължението индивидуално да уведомява отделния потребител за извършената промяна. Промяна е налице при публикуването на условията на сайта и същата влиза в сила от този момент, освен ако не е предвидено друго, като потребителят се задължава своевременно да следи за промени в настоящите условия.

29. Потребителят може да заяви писмено на имейл: [email protected], че не приема промените в едноседмичен срок от публикуването на промените. В случай, че потребителят не заяви неприемане на промените в посочения срок, то той се счита за обвързан от тях.

IV. Права и задължения на Zdravochnik.bg и потребителите.

30. Zdravochnik.bg поема задължението да положи необходимата, съгласно обстоятелствата, грижа, чрез която да осигури възможност на потребителите/посетителите да се запознаят безпрепятствено със спецификите на услугите, предоставяни чрез сайта Zdravochnik.bg, съобразено с настоящите Общи условия и законодателството на Република България. Zdravochnik.bg не отговаря за съдържанието на материали и препратки извън авторската база данни и информационния ресурс.

31. Zdravochnik.bg има право да прекрати достъпа на определени потребители/посетители до сайта, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин, чрез действията си, накърняват правата на интелектуална собственост или правилата за публикуване на коментари и ревюта на Zdravochnik.bg или на трети лица, или в частност нарушават законите на Република България.

32. Zdravochnik.bg  има право да прекрати предоставянето на определени услуги като поема задължението да уведоми за това потребителите/посетителите чрез съобщение на интернет страницата. Всички действия, който представляват нападки, обида и клевета, както и такива, които могат да бъдт квалифицирани като проява на откровена арогантност са забранени в Zdravochnik.bg. Авторът на подобни волеизявления може да бъде дерегистриран едностранно от Zdravochnik.bg и профилът му да бъде закрит, като коментарите му ще бъдат изтрити и своевременно премахнати. За всички коментари, които представляват обида и клевета, Zdravochnik.bg може да бъде сезиран на следния имейл [email protected] , с цел същите да бъдат своевременно премахнати. Zdravochnik.bg  не носи юридическа отговорност за субективните възприятия на трети лица и публикуването от тях на недобросъвестни коментари, като отговорността на сайта в този контекст по чл.45 от ЗЗД следва да се изключи, предвид липсата на какъвто и да е умисъл в тази насока.

33. Zdravochnik.bg има право да откаже заявката за регистрация, направена чрез сайта на определени потребители/посетители при непредоставяне на изискваните  лични данни, както и при установяване на тяхната недееспособност, както и несъгласието им с настоящите Общи условия.

34.  Zdravochnik.bg има право (но не и задължение) да запамети върху информационна си система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация, касаеща потребителите и изразяваща се в т.нар „бисквитки” (cookies). Това са малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата Zdravochnik.bg чрез сървър върху твърдия диск на потребителя/посетителя, като така се дава възможност за възстановяване на информация за същия, която го идентифицира с оглед проследяване на действията му.

35. Материалите, качени на сайта Zdravochnik.bg са базирани на информация, предоставена от конкретен потребител и в тази връзка сайта не може да гарантира, че всички детайли са винаги точни, пълни или без грешки. За неточности от такова естество, моля сезирайте ни на имейл: [email protected]

36. Потребителите имат задължението да се запознават непрекъснато с Общите условия и измененията на същите, като приемането на измененията се извършва по описаните по – горе начини и правила.

             37. Zdravochnik.bg може едностранно да развали договора за информационна онлайн услуга, който представляват настоящите общи условия, без да носи никаква отговорност, в случай чe потребителят не спазва правилата, предвидени в настоящите Общи условия.

             38. Потребителят/посетителят се задължава да не копира, разпространява, взаимства по какъвто и да е начин, възпроизвежда или публикува авторско съдържание, публикувано от сайта Zdravochnik.bg като в този контекст е забранено да извършва действия, които:

– нарушават права върху интелектуалната собственост на Zdravochnik.bg  включително авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, бизнес модели, фирмена и търговска тайна, логотипове и всякакви други материали или авторски изображения, като декларира, че е наясно с последващата си наказателна и гражданска отговорност вследствие на предостaвянето на подобни материали.

– нарушават каквито и да било имуществени и/или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

– нарушават по какъвто и да било друг начин настоящите Общи условия и законодателството на Република България.

39. Във връзка с ползването на предоставените от Zdravochnik.bg услуги, потребителят се задължава също:

– да спазва разпоредбите на Общите условия и законодателството на Република  България;

– да следи за нарушения на интелектуалната собственост, извършвани от други потребители/посетители, като при установяване на такива да уведомява своевременно Zdravochnik.bg на следния имейл: [email protected];

-да не публикува коментари, мнения и ревюта, които съдържат в себе си омраза, дискриминация, сексуален подтекст, обида и клевета.

VII. Отговорност. Ограничаване на отговорността.

40. Ако недобросъвестни действия от страна на потребител/посетител на сайта  Zdravochnik.bg доведат  до претърпяване на вреди, то  потребителят/посетителят е длъжен да обезщети Zdravochnik.bg за всички претърпени преки и непосредствени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, съдебно деловодни разноски и др., адвокатски хонорари и други. Потребителят/посетителят е длъжен да обезщети Zdravochnik.bg и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име, имейл, използван за регистрацията, пароли и изобщо част или всички данни предоставени при неговата регистрация.

41. Zdravochnik.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин.

42. Zdravochnik.bg не носи отговорност за проблеми, които се дължат на неподходящо техническо оборудване на потребителите/посетителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях, и услугите, предоставяни чрез сайта.

43. Zdravochnik.bg  не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т. н.

44. Zdravochnik.bg има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.

45. Zdravochnik.bg следва да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Същите се задължават да не предоставят събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това, или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи.

              46. В случай на системно неизпълнение на задължения и/или наличието на злоупотреба от страна на потребителите/посетителите, вменени им с настоящите условия и /или нарушаване на настоящите Общи условия, както и българското авторскоправно законодателство, Zdravochnik.bg има право да развали договора без предизвестие, като в този случай ще се дължат уговорените в настоящия договор неустойки и обезщетения. В случая ще се прилагат правилата за договори с периодично изпълнение.

47. Настоящият договор прекратява действието си автоматично при прекратяване дейността на Zdravochnik.bg, при спиране на поддръжката на сайта,  както и по взаимно съгласие на страните по същия.

VIII. Други условия.

48. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

49. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за предоставяне на онлайн информационна здравна услуга  и/или от настоящите общи условия, както и между страните по тях, включително спорове, породени от и/или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в общите условия и договора или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

50.Никоя част от настоящия сайт, включително неговото авторско съдържание, търговска марка, дизайн, домейн, функционалност или словесно съдържание, в това число и настоящите Общи условия, не може да бъде възпроизвеждано, променяно или разпространявана в разрез със законодателството, уреждащо интелектуалната собственост, без предварителното писмено съгласие на Zdravochnik.bg като собственик на сайта. В случай на такива неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на собственика на сайта Zdravochnik.bg вреди.

              Подписвам настоящите Общи условия, като декларирам, че съм прочел и разбрал същите и се съгласявам с тях.